06:24 PM 24/10/2017  Lượt xem: 93626
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án "Hỗ trợ đồng bào DTTS tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ việc phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam" trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017, Trung tâm Thông tin đã xây dựng Đề án và tổ chức 03 hội thảo xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan và các Vụ, đơn vị thuộc UBDT, trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Trung tâm đã tiếp thu chỉnh sửa Đề án.

 11:12 AM 22/06/2017  Lượt xem: 149787
Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao trong năm 2017, Ủy ban Dân tộc triển khai xây dựng Đề án "Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam" trình Thủ tướng Chính phủ.

 02:21 PM 06/06/2017  Lượt xem: 19355
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng DTTS", Ủy ban Dân tộc đã xây dựng Dự thảo, Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.

 09:16 AM 10/11/2016  Lượt xem: 28401
Thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg  ngày 03/11/2016 về ban hành tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại văn bản số 8866/VPCP-KGVX ngày 18/10/2016 của Văn phòng Chính phủ yêu cầu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trước ngày 15/12/2016 ;