10:10 AM 29/06/2021  Lượt xem: 1634
Ngày 28 tháng 6 năm 2021, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 27 năm 2021

 08:35 AM 15/06/2021  Lượt xem: 1436
Ngày 14/6/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 25 năm 2021.

 08:24 AM 09/06/2021  Lượt xem: 2049
Ngày 02/6/2021, Đồng chí Hoàng Thị hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc làm việc với Vụ Tuyên truyền.

 08:10 AM 09/06/2021  Lượt xem: 120
Ngày 03/6/2021, Đồng chí Hoàng Thị hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc làm việc với Báo Dân tộc và phát triển.

 07:52 AM 09/06/2021  Lượt xem: 1185
Ngày 01/6/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì buổi làm việc với Thanh tra Ủy ban.

 07:46 AM 08/06/2021  Lượt xem: 1886
Ngày 07/6/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc Hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần 24 năm 2021.

 04:56 PM 01/06/2021  Lượt xem: 1760
Ngày 11 tháng 5 năm 2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng (Ban Quản lý Dự án).